Προβληματισμοί και ανησυχίες για την  Αξιολόγηση των Σχολικών μονάδων από 45 Διευθυντές Β/θμιας Εκπαίδευσης Ν. Μαγνησίας

Βόλος 24/2/2021

Κυρία Υπουργέ,

Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να εκφράσουμε τον έντονο προβληματισμό και τις ανησυχίες μας για τον Σχεδιασμό, την Υλοποίηση και την Αξιολόγηση με βάση την Υ.Α. 6603/ΓΔ4/20-1-2021 (ΦΕΚ Β 140), που καλούμαστε να εφαρμόσουμε από το τρέχον σχολικό έτος.

Θα θέλαμε να τονίσουμε εξαρχής ότι ως εκπαιδευτική κοινότητα και επιδιώκουμε και επιζητούμε τον προγραμματισμό και την αποτίμηση του Ε.Ε. ως εργαλείο καταγραφής θετικών και αρνητικών στοιχείων, άρσης δυσλειτουργιών, στοχοθεσίας, βελτίωσης και ανατροφοδότησης του εκπαιδευτικού έργου.

Άλλωστε ο προγραμματισμός και η αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου εφαρμόζονται και σήμερα στις σχολικές μας μονάδες. Οι Διευθυντές και οι Σύλλογοι εκπαιδευτικού προσωπικού προσπαθούν με ό,τι μέσο διαθέτουν να βελτιώσουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες του σχολείου. Επίσης, παίρνουν πρωτοβουλίες και καινοτομούν, πάντα μέσα στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, ώστε να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα του έργου τους.

Ανακύπτουν όμως κατά κοινή ομολογία σοβαρά ζητήματα αξιοπιστίας και εγκυρότητας. Στο υπάρχον κλίμα έλλειψης αποδοχής της αξιολόγησης που επιχειρείται, είναι ορατός ο κίνδυνος αναπαραγωγής μιας τεράστιας γραφειοκρατίας, καθώς και μιας άσκοπης αναταραχής στα σχολεία για τους επόμενους μήνες.

Συγκεκριμένα θα θέλαμε να επισημάνουμε συνοπτικά τα παρακάτω:

  1. Έναρξη Αξιολόγησης

Θεωρούμε πως είναι πολύ δύσκολη έως αδύνατη η υλοποίηση υπό τις παρούσες συνθήκες πανδημίας που βιώνουμε. Σε συνθήκες μη κανονικότητας η εικόνα που θα αποτυπωθεί για τη λειτουργία των σχολείων κινδυνεύει να είναι πλασματική.

  1. Εσωτερική Αξιολόγηση - Όχι εξωτερική

- Είμαστε υπέρ της Αυτοαξιολόγησης που δεν επιβάλλεται ιεραρχικά με ένα ασφυκτικό γραφειοκρατικό πλαίσιο αλλά είναι πρωτίστως εσωτερική, συλλογική, και συνειδητή διαδικασία του κάθε Συλλόγου που δίνει τη δυνατότητα να ενισχυθεί η αυτονομία της σχολικής μονάδας και να προαχθεί σε οργανισμό ανάπτυξης.

- Η εσωτερική αξιολόγηση μπορεί να αποδώσει όλα τα ζητούμενα στοιχεία χωρίς την εμπλοκή που μπορεί να επιφέρει η εξωτερική αξιολόγηση.

- Η περιγραφική αξιολόγηση των δεικτών έχει ουσία και περιεχόμενο. Η βαθμολογική κανένα, δεδομένου ότι αφενός ποσοτικοποιεί ποιοτικές παραμέτρους και αφετέρου ενδέχεται να ασκεί έντονη ψυχολογική πίεση στους εκπαιδευτικούς και να οδηγήσει σε μια πληθωριστική ωραιοποίηση, πλασματική κατάταξη των σχολικών μονάδων σε βάρος της ποιότητας και της ουσίας.

- Η εξωτερική αξιολόγηση και η βαθμολόγηση είναι πιθανόν να οδηγήσει σε κατηγοριοποίηση σχολείων.

- Η εξωτερική αξιολόγηση μετατρέπει τους Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου από Συνεργάτες σε Επιθεωρητές αφού προβλέπει βαθμολόγηση.

  1. Δείκτες και Ομάδες εργασίας

- Υπάρχει έντονη ανησυχία ότι ή όλη προτεινόμενη διαδικασία θα εξελιχθεί σε μία επίπονη και ρηχή υπηρεσιακή χρονοβόρα γραφειοκρατική διαδικασία.

- Οι θεματικοί άξονες και ο υπερβολικός αριθμός των δεικτών που προτείνονται δεν μπορούν να εφαρμοστούν σε όλες τις σχολικές μονάδες κυρίως σε αυτές με ολιγομελές εκπαιδευτικό προσωπικό.

- Οι ομάδες που προτείνονται είναι πολλές. Η ποιότητα και η ουσία μπορεί να προκύψει και από λιγότερους δείκτες. Με μια περιοδικότητα όχι κατ’ ανάγκη ετήσιας βάσης για κάθε σχολική μονάδα, μπορεί να βελτιωθεί η υλοποίηση - αποτελεσματικότητα του όλου προγραμματισμού.

  1. Ανησυχία απόδοσης ευθυνών μόνο στους εκπαιδευτικούς

- Η ποιότητα του εκπαιδευτικού έργου δεν είναι ζήτημα μόνο των εκπαιδευτικών αλλά είναι και ζήτημα συστημικό. Απουσιάζει η αναφορά και η αξιολόγηση των δομών της εκπαίδευσης, των αναλυτικών προγραμμάτων, των σχολικών εγχειριδίων, του ύψους της χρηματοδότησης και άλλων κρίσιμων παραγόντων που άπτονται της κεντρικά ασκούμενης εκπαιδευτικής πολιτικής.

Η πρόταση μας, κυρία Υπουργέ συνοπτικά είναι η εξής:

- Αναστολή υλοποίησης της αξιολόγησης σχολικών μονάδων και έναρξη διαβούλευσης για τον προσανατολισμό και την κατεύθυνσή της.

- Κατάργηση της εξωτερικής αξιολόγησης.

- Υιοθέτηση ενός μοντέλου Προγραμματισμού και εσωτερικής αυτοαξιολόγησης με χαρακτηριστικά που να ταιριάζουν σε οργανισμούς δυναμικούς, όπως είναι μια Σχολική Μονάδα. Θα πρέπει δηλαδή να δίνεται η δυνατότητα οι παράμετροι αυτές να τροποποιούνται και να προσαρμόζονται στις ιδιαίτερες συνθήκες λειτουργίας κάθε Σχολικής Μονάδας. Προϋπόθεση γι αυτό είναι να μην εξουθενώνονται οι εκπαιδευτικοί επιβαρυνόμενοι με χρονοβόρες γραφειοκρατικές διαδικασίες ενδεχομένως μικρής απόδοσης.

- Η στοχοθεσία για κάθε σχολική μονάδα να γίνεται στη βάση διετούς ή τριετούς σχεδιασμού. Κάθε σχολική μονάδα να επιλέγει κι από τις τρεις λειτουργίες όσους θεματικούς άξονες και δείκτες κρίνει σκόπιμο ότι μπορεί και πρέπει να βελτιώσει στη βάση μιας ανατροφοδότησης.

- Οι Συντονιστές εκπαιδευτικού έργου (ΣΕΕ) να έχουν τον ρόλο του κριτικού φίλου που καθοδηγεί και υποστηρίζει ανατροφοδοτικά το έργο της σχολικής κοινότητας σε κλίμα αμοιβαίας εμπιστοσύνης, χωρίς εξωτερικές αξιολογήσεις.

- Η αποτίμηση για να έχει ουσία και περιεχόμενο πρέπει να είναι περιγραφική, δεδομένου ότι η πολυπλοκότητα της εκπαιδευτικής πραγματικότητας διέπεται από ποιοτικούς κατά κύριο λόγο παράγοντες.

- Τα αποτελέσματα της Αυτοαξιολόγησης να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την ανάπτυξη του σχολείου.

- Συντασσόμαστε με την θέση που διατυπώθηκε από τους έντεκα Οργανωτικούς Συντονιστές Ε.Ε. ΠΕ.Κ.Ε.Σ. (22-02-2021) ότι η εσωτερική αξιολόγηση πρέπει να αποτελεί μια συλλογική, παιδαγωγική, ανατροφοδοτική διαδικασία, που υλοποιείται εντός της σχολικής μονάδας, να αφορά τον Σύλλογο Διδασκόντων και να παραμένει εκεί, δεν αναρτάται σε πλατφόρμες ούτε βαθμολογείται.

Για όλους τους παραπάνω λόγους θεωρούμε ότι πρέπει άμεσα να ανοίξει ένα γόνιμος διάλογος σε κλίμα αμοιβαίας εμπιστοσύνης και συναίνεσης όλων των εμπλεκόμενων φορέων.

Με εκτίμηση

Οι υπογράφοντες/-ουσες

Αγγελόπουλος Απόστολος Διευθυντής 1ου Εργαστηριακού Κέντρου Αλμυρού
Βαλσάμης Στυλιανός Διευθυντής Γενικού Λυκείου Ζαγοράς
Βοϊβόνδας Σταύρος Διευθυντής 2ου Γυμνασίου Αλμυρού
Γαρουφαλής Σταύρος Διευθυντής Γυμνασίου Μηλεών
Γαρυφάλλου Αικατερίνη Διευθυντής 5ου Γυμνασίου Βόλου
Γεωργούδης Σταμάτης Διευθυντής Γυμνασίου Ζαγοράς
Γιαννακούρας Ιωάννης Διευθυντής Γυμνασίου Πτελεού
Γιάνναρος Κωνσταντίνος Διευθυντής ΕΝΕΓΥΛ Νέας Ιωνίας
Γκίκας Αθανάσιος Διευθυντής 2ου ΕΠΑΛ Βόλου
Γρηγορίου Φωτεινή Διευθύντρια ΕΕΕΕΚ Βόλου
Θεοδώρου Ιωάννης Διευθυντής Γενικού Λυκείου Αλμυρού
Καλαντζή Σπυριδούλα Διευθύντρια Γυμνασίου Αργαλαστής
Καπράνας Γεώργιος Διευθυντής ΕΠΑΛ Αλμυρού
Καραγκούνης Παναγιώτης Διευθυντής Γυμνασίου Σκιάθου
Καρανίκας Θωμάς Διευθυντής Γενικού Λυκείου Αγριάς
Καφετζής Αποστόλης Διευθυντής Γυμνασίου με ΛΤ Τρικερίου
Καψιμάλης Φαίδων Διευθυντής Γενικού Λυκείου Αργαλαστης
Κόκκινος Δημήτριος Διευθυντής 1ου ΕΠΑΛ Νέας Ιωνίας
Κοτζαγιώτου Αποστολία Διευθύντρια Γυμνασίου Νέας Αγχιάλου
Λεμονής Φίλιππος Διευθυντής ΕΠΑΛ Σκοπέλου
Λοντρίδου Παρασκευή Διευθύντρια 1ου Γενικού Λυκείου Βόλου
Μαγκλάρα Αγγελική Διευθύντρια Γενικού Λυκείου Νέας Αγχιάλου
Μαράτος Χρήστος Διευθυντής ΕΠΑΛ Αγριάς
Μαχαιρίδου Μερόπη Διευθύντρια Γυμνασίου με ΛΤ Αλοννήσου
Μητσοπούλου Πολυξένη Διευθύντρια Γενικού Λυκείου Τσαγκαράδας
Μπάσιου Ασπασία Διευθύντρια Γενικού Λυκείου Καναλίων
Μπουκώρου Άννα Διευθύντρια ΕΕΕΕΚ Αλμυρού
Μπούρα Μαρία Διευθύντρια Γενικού Λυκείου Βελεστίνου
Μπρίζης Θεόδωρος Διευθυντής Γυμνασίου Τσαγκαράδας
Πανταζοπούλου Κων/να Διευθύντρια Γυμνασίου Βελεστίνου
Παπαϊωάννου Χρήστος Διευθυντής 4ου Γυμνασίου Νέας Ιωνίας
Παρασκευά Βάσσα Διευθύντρια 1ου Γενικού Λυκείου Νέας Ιωνίας
Παρασκευάς Ευάγγελος Διευθυντής ΕΠΑΛ Αργαλαστής
Σαλαμουρίδης Γιάννης Διευθυντής 8ου Γενικού Λυκείου Βόλου
Σανάγου Λουκία Διευθύντρια Γυμνασίου με ΛΤ Γλώσσας
Σουρμενίδης Κωνσταντίνος Διευθυντής Γυμνασίου Καναλίων
Σταυραντώνη Μαρία Διευθύντρια Γυμνασίου Ευξεινούπολης
Συκιώτης Ανδρέας Διευθυντής 8ου Γυμνασίου Βόλου
Ταχούλας Στέργιος Διευθυντής 4ου ΕΠΑΛ Νέας Ν.Ιωνίας(Εσπερινό)
Τζαβαλιάς Λεωνίδας Διευθυντής Γενικού Λυκείου Σκιάθου
Τσοκανάκης Ιωάννης Διευθυντής 1ου Εργαστηριακού Κέντρου Βόλου
Φασουράκης Περικλής Διευθυντής 7ου Γυμνασίου Βόλου
Χατζηαυγουστίδης Νικόλαος Διευθυντής 1ου Γυμνασίου Αλμυρού
Χατζηδημητρίου Ελένη Διευθύντρια 1ου Γυμνασίου Νέας Ιωνίας
Χατζηκυριάκου Νίκη Διευθύντρια 9ου Γυμνασίου Βόλου