Γνωμοδοτικό σημείωμα αναφορικά με τη νομιμότητα επαναπροκήρυξης απεργίας-αποχής με αιτήματα όμοια προς αυτά της δικαστικής κρίσης με τις ΕΦΑΘ 4242/2021 και ΜΠΡΑΘ 541/2021

ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΠΕΡΓΙΑΣ-ΑΠΟΧΗΣ ΜΕ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΟΜΟΙΑ ΠΡΟΣ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΑΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΕΦΑΘ 4242/2021 ΚΑΙ ΜΠΡΑΘ 541/2021

Ι. Τεθέντα υπόψη μου στοιχεία.

  1. Η με αρ.534/2021 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών που έκρινε παράνομη την απεργία-αποχή της ΟΛΜΕ λόγω μη υποβολής αιτήματος διεξαγωγής δημοσίου διαλόγου ενώπιον του ΟΜΕΔ και λόγω μη καθορισμού προσωπικού ελάχιστης εγγυημένης υπηρεσίας.
  1. Η με αρ.4242/2021 απόφαση του Εφετείου Αθηνών που επικύρωσε την πρωτόδικη αυτή απόφαση ως προς τον παράνομο χαρακτήρα της απεργίας-αποχής της ΟΛΜΕ λόγω μη υποβολής αιτήματος διεξαγωγής δημοσίου διαλόγου ενώπιον του ΟΜΕΔ, απορρίπτοντας ως αλυσιτελή τον λόγο εφέσεως της ΟΛΜΕ που αφορούσε στην παράλειψη καθορισμού προσωπικού ελάχιστης εγγυημένης υπηρεσίας, αφού αρκούσε η μη τήρηση της διατυπώσεως του δημοσίου διαλόγου, για να θεωρηθεί παράνομη η απεργία-αποχή της ΟΛΜΕ. Η με αρ.442/2021 απόφαση του Εφετείου Αθηνών έκρινε σε σχέση με την απεργία-αποχή της ΟΙΕΛΕ που είχε τα αυτά αιτήματα με αυτήν της ΟΛΜΕ τα εξής:

«Η αποχή των ιδιωτικών εκπαιδευτικών που παρέχουν υπηρεσίες στα ιδιωτικά σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα από κάθε ενέργεια που συνδέεται με την διαδικασία αξιολόγησης, εσωτερικής αξιολόγησης/αυτοαξιολόγησης και εξωτερικής αξιολόγησης των σχολικών μονάδων που προβλέπονται από τον ν.4692/2020, το Ν.4823/2021 και την ΥΑ 108906/ΓΔ4/10-09-2021 έχει ως μόνο αίτημα να αποσύρει η κυβέρνηση τις ρυθμίσεις για την «αξιολόγηση», ήτοι να καταργηθούν οι προαναφερόμενες νομοθετικές διατάξεις που αποβλέπουν στην αξιολόγηση και βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης, η οποία παρέχεται εκτός από τα δημόσια και από τα ιδιωτικά σχολεία, τα οποία λειτουργούν υπό την εποπτεία του κράτους. Το αίτημα της κρινόμενης απεργίας-αποχής δεν συνδέεται με την επίλυση των προβλημάτων, τα οποία ενδεχομένως υφίστανται οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί λόγω των πρόσθετων, πέραν του εκπαιδευτικού τους έργου, υποχρεώσεων, τις οποίες αναλαμβάνουν βάσει των επίμαχων διατάξεων. Η διάρκειά της είναι αόριστη, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται «μέχρι το πέρας της διαδικασίας αξιολόγησης». Η ικανοποίηση του αιτήματος της απεργίας-αποχής δεν εξαρτάται από την βούληση του ενάγοντος από την βούληση του ελληνικού κοινοβουλίου. Συνεπώς, ως πολιτική απεργία, είναι παράνομη και καταχρηστική, αφού επιχειρεί να καταλύσει το δικαίωμα της πολιτειακής εξουσίας να νομοθετεί σε ζήτημα μάλιστα που ανήκει στην αποκλειστική ρυθμιστική εξουσία της, καθιστώντας με τον τρόπο αυτό στάσιμο το προαναφερόμενο εκπαιδευτικό έργο προς βλάβη των μαθητών και των οικογενειών τους, ενώ λόγοι δημοσίου συμφέροντος επιβάλλουν το δημόσιο αγαθό της εκπαίδευσης να υπόκειται σε συνεχή αξιολόγηση προκειμένου να επικαιροποιείται και να βελτιώνεται, υπερβαίνοντας έτσι τα όρια που επιβάλλουν η καλή πίστη, τα χρηστά ήθη και ο κοινωνικός και οικονομικός σκοπός του δικαιώματος».

  1. Η με αρ.541/2021 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών με την οποία κρίθηκε παράνομη και καταχρηστική η απεργία-αποχή της ΑΔΕΔΥ που επαναλάμβανε κατά περιεχόμενο τα αυτά αιτήματα της προκηρυχθείσας απεργίας-αποχής της ΟΛΜΕ. Με την με αρ.541/2021 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών κρίθηκαν επί λέξει τα εξής:

«Εξάλλου, λαμβανομένου υπόψη ότι: α) η προκηρυχθείσα απεργία έχει ως μόνο αίτημα την κατάργηση των προαναφερόμενων νομοθετικών διατάξεων και όχι την επίλυση των προβλημάτων τα οποία υφίστανται οι εκπαιδευτικοί λόγω των πρόσθετων, πέραν του εκπαιδευτικού έργου τους, υποχρεώσεων που αναλαμβάνουν βάσει των επίμαχων διατάξεων, β) η ικανοποίηση του αιτήματος της απεργίας δεν εξαρτάται από την βούληση του ενάγοντος-εργοδότη των εκπαιδευτικών αλλά από την βούληση του ελληνικού κοινοβουλίου και γ) η προκηρυχθείσα απεργία έχει αόριστη διάρκεια, το Δικαστήριο κρίνει ότι συνιστά «πολιτική» απεργία, η οποία είναι παράνομη και καταχρηστική, αφού επιχειρεί να καταλύσει το δικαίωμα της πολιτειακής εξουσίας να νομοθετεί και υπερβαίνει τα όρια που επιβάλλουν η καλή πίστη, τα χρηστά ήθη και ο κοινωνικός και οικονομικός σκοπός του δικαιώματος».

Για να διαβάσετε τη συνέχεια, ολόκληρη η Γνωμοδότηση σε pdf … εδώ

Πηγή: olme.gr