Ενημέρωση - Καταγγελία του Σταύρου Κατσούρα για υπηρεσιακά θέματα

Ενημέρωση - καταγγελία και σχόλια του πρώην αιρετού στο ΠΥΣΔΕ Κατσούρα Σταύρου, εκλεγμένου με την Ανεξάρτητη Ριζοσπαστική Κίνηση Καθηγητών Μαγνησίας στις τελευταίες δημοκρατικές εκλογές για Υπ. Συμβούλια

8/7/2021

Το τελευταίο διάστημα εμφανίστηκαν παρατυπίες και προβλήματα στις αποφάσεις του ολοκληρωτικά διορισμένου ΠΥΣΔΕ Μαγνησίας που συμπληρώνουν την αντιδραστική εκπαιδευτική πολιτική. Η αποσιώπηση τους θα ήταν συνενοχή.

  1. Ασφυκτική προθεσμία στη δήλωση για άρση υπεραριθμίας

Η ανακοίνωση - πρόσκληση της ΔΔΕ για την υποβολή αιτήσεων για άρση υπεραριθμίας φέρει ημερομηνία 30/5/2021 (Κυριακή) ωστόσο όπως φαίνεται από την ηλεκτρονική σήμανση στην ιστοσελίδα της ΔΔΕ, αναρτήθηκε τη Δευτέρα 31/5/2021 και ορίζει προθεσμία δήλωσης κενών «…μέχρι και την Πέμπτη 03-06-2021 και ώρα 15.00 π.μ.». Με αυτόν τον τρόπο παραβιάστηκε προφανώς η σχετική διάταξη του πδ 50/1996 και 100/1997, που ορίζει στο άρθρο 14 παρ. 3α: «α) Καλούνται όλοι οι εκπαιδευτικοί του ίδιου κλάδου ή ειδικότητας που ανήκουν οργανικά στο σχολείο όπου διαπιστώθηκε η υπεραριθμία να δηλώσουν, εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών, αν επιθυμούν ή όχι να κριθούν ως υπεράριθμοι.» Και στη συνέχεια ορίζεται και νέα προθεσμία 10 ημερών σύμφωνα με την παρ. 4 του ίδιου άρθρου: «4.Οι εκπαιδευτικοί που χαρακτηρίζονται υπεράριθμοι, σύμφωνα με τα παραπάνω, καλούνται από το αρμόδιο περιφερειακό συμβούλιο να υποβάλουν δήλωση τοποθέτησης σε συγκεκριμένες σχολικές μονάδες, στις οποίες υφίστανται οργανικά κενά, εντός δέκα ημερών.» Ενδεχομένως η παραπάνω προθεσμία θα μπορούσε να συντομευθεί, αν υπήρχε χρονική πίεση για σοβαρό λόγο, αλλά παρέχοντας έναν εύλογο χρόνο για τη συγκέντρωση των απαραίτητων δικαιολογητικών. Αντίθετα η ασφυκτική προθεσμία που όρισε το ΠΥΣΔΕ Μαγνησίας (4 ημέρες αντί 3+10) εμπόδισε στην άσκηση δικαιωμάτων σε βαθμό που εγείρει ερωτήματα ακυρότητας της διαδικασίας και όλων των σχετικών διαδικασιών που ακολούθησαν.

  1. Ελλιπής ενημέρωση και ανασφάλεια όσων έχασαν τις οργανικές λόγω «αριστείας»

Ειδικά οι εκπαιδευτικοί από έχασαν την οργανική (οριστική) τοποθέτηση λόγω χαρακτηρισμού των σχολείων τους ως πρότυπων – πειραματικών, κλήθηκαν να κάνουν αιτήσεις, χωρίς να γνωρίζουν τι ακριβώς θα εφαρμοστεί και κυρίως αν θα έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση οριστικής τοποθέτησης σε σχολεία της περιοχής μετάθεσης, αν δεν είχαν τοποθετηθεί κατά προτεραιότητα σε κενό της ομάδας τους ή όμορων ομάδων συγκρινόμενοι με τους υπεράριθμους. Τελικά αυτό το δικαίωμα δόθηκε, κατ’ αναλογία με τα προβλεπόμενα για τους υπεράριθμους, ωστόσο οι εκπαιδευτικοί δεν είχαν ενημερωθεί έγκαιρα, παρά το αίτημα της ΕΛΜΕ προς τον ΔΔΕ που δήλωνε ότι περιμένει ενημέρωση από το Υπουργείο και χρησιμοποίησε ως άλλοθι το ότι δεν συμφωνούσε με το αίτημα και ο εκπρόσωπος του ΠΑΜΕ. Μέσα στο ευρύτερο κλίμα ανασφάλειας και αβεβαιότητας οι εκπαιδευτικοί των πρόσφατα χαρακηρισμένων πρότυπων – πειραματικών σχολείων, ενδεχομένως παρασύρθηκαν να δηλώσουν σχολείο της ομάδας τους, παρότι αν ήξεραν ότι θα είχαν και το δικαίωμα να υποβάλλουν και αίτηση οριστικής τοποθέτησης στη φάση των βελτιώσεων – οριστικών τοποθετήσεων ίσως να προχωρούσαν σε άλλες επιλογές.

  1. Πρωτοφανείς παρατυπίες και προβλήματα στις οριστικές τοποθετήσεις – βελτιώσεις

Φέτος προσδιορίστηκαν κενά 11 (και όχι τουλάχιστον 12 ωρών) στην Α’ Μαγνησίας για πρώτη φορά μετά το 2013. Είναι αλήθεια ότι δεν ορίζονται από Νόμο ή Π.Δ. οι ώρες που απαιτούνται για χαρακτηρισμό οργανικού κενού, παλιότερα είχαν δοθεί οργανικές με λιγότερες ώρες από 12 και η απόδοση οργανικών θέσεων σε όλους είναι αίτημα και της δικής μας κίνησης. Ωστόσο η αλλαγή των κανόνων που βασίζονται σε εγκυκλίους, θα έπρεπε να είχαν ανακοινωθεί προηγουμένως ώστε να ξέρουν όλοι το τι ισχύει και να εφαρμόζεται για όλους. Το ΠΥΣΔΕ οφείλει να ενημερώσει επίσης πώς θα χειριστεί το ζήτημα της υπεραριθμίας στο μέλλον, με δεδομένο ότι δόθηκαν οργανικές με 11 ώρες και συνεπώς δεν μπορεί να θεωρείται υπεράριθμος όποιος δεν έχει 12 ώρες α’ ανάθεσης σε ένα σχολείο. Σε κάθε περίπτωση χωρίς να ξεκαθαριστεί και να ρυθμιστεί μόνιμα το ζήτημα, δεν μπορούν να γίνουν υποχρεωτικές τοποθετήσεις σε κενά 11 ωρών.

Το ΠΥΣΔΕ ανακοίνωσε προθεσμία 10 ημερών αντί των 5 που προβλέπεται στο ΠΔ 50 όπως τροποποιήθηκε από το ΠΔ 100 για τις οριστικές τοποθετήσεις και βελτιώσεις και άλλες τόσες για ενστάσεις (!). Η αύξηση αυτή των προθεσμιών δεν θα σχολιαζόταν αν δεν αντέφασκε με την ασφυκτική προθεσμία δήλωσης της προηγούμενης φάσης, της υπεραριθμίας και αν δεν συνοδευόταν από την παράλειψη ανακοίνωσης των εναπομείναντων κενών και τη νέα προθεσμία άλλων 5 ημερών για συμπληρωματικές δηλώσεις (ΠΔ 50/96, ΠΔ 100/97, άρθρο 15 παρ. 11): «Οι εκπαιδευτικοί που υπέβαλαν δήλωση για τοποθέτηση εφόσον δεν κατέστη δυνατόν να τοποθετηθούν σε σχολείο της προτίμησής τους, μπορούν, αν το επιθυμούν, να υποβάλουν συμπληρωματική δήλωση για τοποθέτηση στις υπόλοιπες αυτές θέσεις μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ανακοίνωσή τους. Η τοποθέτηση αυτή γίνεται ύστερα από σύγκριση μεταξύ τουςΑντί το ΠΥΣΔΕ να εφαρμόσει τα παραπάνω προχώρησε κατευθείαν σε υποχρεωτική τοποθέτηση εκπαιδευτικών, χωρίς αιτήσεις τους. Εκ των υστέρων η Διεύθυνση (1/7) ανακοίνωσε ότι τελικά θα υπάρξουν και αιτήσεις για εναπομείναντα κενά αλλά … μετά τις ενστάσεις… Αντί δηλαδή να αναγνωρίσει το προφανές λάθος, να ακυρώσει όπως έχει υποχρέωση τις υποχρεωτικές (χωρίς αίτηση) τοποθετήσεις, προαναγγέλλει νέα φάση δηλώσεων μετά τις ενστάσεις …. Τελικά το αλαλούμ συνεχίζεται ….

Ως προς τα επιμέρους κενά, τον χαρακτηρισμό τους, τα τμήματα κλπ, ως συνήθως υπάρχουν ερωτήματα και προβλήματα. Αλλά ενώ μέχρι τώρα η παρουσία των αιρετών ήταν μια διασφάλιση διαφάνειας και έδινε δυνατότητες ελέγχου, τα διορισμένα ΠΥΣΔΕ, για πρώτη φορά μετά τη δικτατορία, διαχειρίζονται μόνα τους όλα τα ζητήματα… Ειδικά στο ΠΕ.04 παραβιάστηκε απ’ ότι φαίνεται η πάγια τακτική, αρχικά το κενό να χαρακτηρίζεται στην ειδικότητα και αν δεν καλυφθεί να μπορούν να το διεκδικήσουν και εκπαιδευτικοί άλλης ειδικότητας, στη β’ φάση των τοποθετήσεων – βελτιώσεων. Οι εκπαιδευτικοί δίκαια αναρωτούνται αν υπάρχει και αν ελέγχεται η νομιμότητα της διοίκησης στην πράξη.

  1. Ένα σχόλιο για την αξιολόγηση που μας ετοιμάζουν οι «άριστοι»….

Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου, με τη βοήθεια ορισμένων «προθύμων» προσπαθεί και ως ένα σημείο καταφέρνει να υποβαθμίσει τη δημόσια εκπαίδευση και το έργο των εκπαιδευτικών παπαγαλίζοντας το παραμύθι της «αριστείας». Τη γευτήκαμε την «αριστεία» τους στην ανικανότητα που επέδειξαν σε όλα σχεδόν τα μέτρα που πήραν, στους αδιαφανείς διορισμούς στελεχών, στην απώλεια 78 οργανικών θέσεων στην περιοχή του Βόλου κ.α.. Σε λίγες μέρες θα τη γευτούν και οι μαθητές της Γ’ Λυκείου που δεν θα περάσουν τον «κόφτη» της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής σε Πανεπιστήμια ώστε να περάσουν από το ταμείο των ιδιωτικών κολλεγίων και ενώ τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχίων των κολλεγίων εξομοιώθηκαν με αυτά των πανεπιστημίων.

Την ίδια περίοδο ακόμα μια φορά ξαναβγάζουν το «φάντασμα» της ατομικής αξιολόγησης επιδιώκοντας τη χειραγώγηση μας. Αυτοί που δεν κατάφεραν να μοιράσουν σωστά ούτε τις μάσκες … και διόρισαν από διευθυντές εκπαίδευσης μέχρι και μέλη Υπηρεσιακών Συμβουλίων στη θέση των αιρετών τολμούν να μιλούν για αξιοκρατία. Ποιος και πώς θα μας αξιολογήσει; Όταν το ΠΥΣΔΕ παραβιάζει ακόμα και σαφείς – πάγιες διατάξεις της νομοθεσίας ποιος έχει εμπιστοσύνη στην αξιολόγηση για το εκπαιδευτικό έργο και τα χαρακτηριστικά του; Όταν μειώνονται αρμοδιότητες συλλογικών οργάνων όπως οι σύλλογοι διδασκόντων και ενισχύονται εξουσίες ιεραρχικά οριζόμενων μονοπρόσωπων οργάνων ποιος μπορεί να έχει αυταπάτες για τις επιδιώξεις τους;

  1. Και ένα τελευταίο σχόλιο για την ΕΛΜΕ

Δυστυχώς η ΕΛΜΕ μας βρίσκεται πίσω από τις ανάγκες, παρότι υπάρχουν ενθαρρυντικά σημεία για την ΟΛΜΕ και την ανάκτηση του κύρους της. Ας σκεφτούμε πόσο στα «μαλακά», χωρίς ουσιαστική αντίδραση χάθηκαν 78 οργανικές θέσεις στη Μαγνησία, με εξαιρετικά οδυνηρές επιπτώσεις όχι μόνο για τους συγκεκριμένους εκπαιδευτικούς των πρότυπων - πειραματικών αλλά για όλους. Ας σκεφτούμε πώς το διορισμένο ΠΥΣΔΕ μπορεί να παραβαίνει τη νομοθεσία… Ας σκεφτούμε αν με αυτά σχετίζεται ο συσχετισμός δυνάμεων στο ΔΣ της ΕΛΜΕ αλλά και η ευκαιρία της κυβέρνησης και των ακολούθων της να καταστήσουν την πανδημία και τις αντικειμενικές δυσκολίες για συλλογική δράση ως ευκαιρία για να περάσουν όσα δεν είχαν τολμήσει μετά τη χούντα.

Η Ανεξάρτητη Ριζοσπαστική Κίνηση παρότι κατανοεί τις αντικειμενικές δυσκολίες και την απογοήτευση των συναδέλφων από τη δράση της ΕΛΜΕ Μαγνησίας, θεωρεί ότι η συσπείρωση στο σωματείο μας είναι η καλύτερη απάντηση. Ο θυμός και η απογοήτευση πρέπει να γίνουν δύναμη ενότητας και αγώνα. Ο κάθε συνάδελφος που αδικήθηκε στις υπηρεσιακές αλλαγές δεν πρέπει να είναι μόνος του μέσα στο κατακαλόκαιρο διεκδικώντας το δίκιο του, ενώ η δικαστική διεκδίκηση παραμένει εξαιρετικά δαπανηρή και χρονοβόρα.

Τις επόμενες ημέρες η κυβερνητική πλειοψηφία θα επιχειρήσει να περάσει ακόμα ένα αντιδραστικό εκπαιδευτικό νομοσχέδιο (βλ. ανακοίνωση ΣΥΝΕΚ) και το ΠΥΣΔΕ θα ασχολείται με ενστάσεις και πιθανές νέες προσκλήσεις αιτήσεων, με κλειστά σχολεία και προφανή προβλήματα στην ενημέρωση των εκπαιδευτικών. Το Σεπτέμβριο απ’ ότι φαίνεται θα αντιμετωπίσουμε μια νέα επίθεση της πανδημίας του κορωνοϊού και μια νέα επίθεση της κυβέρνησης. Δεν θα περάσουν: ούτε ο κορωνοϊός ούτε τα σχέδια της Κεραμέως. Οι συνάδελφοι ας μη διστάσουν να υποβάλλουν αιτήσεις θεραπείας αν αδικήθηκαν. Ας μη διστάσουν να απευθυνθούν στην ΕΛΜΕ (Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.). Ας μη διστάσουν να απευθυνθούν για ερωτήματα, καταγγελίες και υποστήριξη στην κίνηση μας, στα μέλη του ΔΣ: Σαράφη Ασημένια (τηλ 6948890870), Τσιρέπας Παντελή (τηλ 6974160740) και πρώην αιρετό στο ΠΥΣΔΕ Κατσούρα Σταύρο (τηλ. 6976654501).